e-hub training

Thường xuyên tổ chức các khóa training, đào tạo về các ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực giáo dục.

Các khóa khai giảng