KHÓA CƠ BẢN: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG MOODLE 

Tổng quan về hệ thống Moodle

Tổng quan về hệ thống Moodle

 • Giới thiệu tổng quan
 • Cài đặt trang chủ
 • Update Moodle lên phiên bản mới
 • Thông điệp Messenge
 • Tạo bài viết Tin tức
 • Add các chuyên mục: Ngôn ngữ; Bock; Room
 • Set quyền quản trị

Tạo và quản lý nội dung trên hệ thống Moodle

 • Cài đặt mặc định khóa học
 • Tạo khóa học
 • Thêm nội dung vào khóa học
 • Cập nhật nội dung
 • Thêm /Xóa/ Di chuyển/ Đóng khóa học
 • Nhân bản khóa học
 • Di chuyển nội dung bên trong khóa học

Tạo và quản lý nội dung trên hệ thống Moodle

Thiết lập quản lý lớp học

Thiết lập quản lý lớp học

 • Quản lý học viên, giáo viên
 • Gỡ bỏ Thành viên
 • Phân quyền quản lý, truy cập
 • Chỉ định Quản trị trang
 • Tạo Group học viên
 • Tìm kiếm học viên theo Group
 • Báo cáo

Tạo và quản lý bài kiểm tra

 • Tạo bài kiểm tra
 • Import câu hỏi từ Word vào Moodle
 • Quản lý bài kiểm tra
 • Chỉnh sửa, cài đặt cho Đề thi & Bài kiểm tra

.

Tạo và quản lý bài kiểm tra

Sao lưu và dự phòng

Sao lưu và dự phòng

 • Sao lưu “sao chép” khóa học (Export)
 • Phục hồi khóa học “Nạp khóa học”

KHÓA NÂNG CAO

HỌC VIÊN SẼ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CHUYÊN SÂU CÁCH XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TỐI ƯU

Đã đến lúc sử dụng E-Learning – Hệ thống giáo dục đào tạo từ xa để mở rộng quy mô giáo dục vươn đến tầm cao mới