About Us

Education Futures EHUB

Our Mission

Ehub mạng lưới nghiên cứu và lãnh đạo tư tưởng tập trung vào giáo dục trên toàn cầu với kinh nghiệm hợp tác với các nhà sáng tạo, các nhà lãnh đạo, các nhà đổi mới và các tổ chức học tập để tạo ra những cơ hội mới cho sự phát triển con người. Chúng tôi làm việc với các trường học, trường đại học và các quốc gia để phát triển nghiên cứu, chính sách và giải pháp sáng tạo cho các vấn đề mà giáo dục phải đối mặt hiện nay — với tầm nhìn cho tương lai. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển các trường học của mình để tạo ra các tác động sôi nổi, có tầm nhìn xa, tích cực, đi trước và tạo ra giá trị mà mọi người sẽ tự hào khi được hỗ trợ, làm việc, giảng dạy, trúng tuyển và cộng tác với nhau. Đây là điều phải được xây dựng cùng với tất cả các bên liên quan và công việc của chúng tôi tập trung vào việc xây dựng năng lực tập thể để chuyển đổi nền giáo dục. Đây là công việc khó khăn, nhưng chúng tôi cũng muốn có một chút niềm vui. Chúng tôi là một mạng lưới các chuyên gia về chủ đề, những người có ước mơ lớn và các tác nhân thay đổi. Chúng tôi có một sự hiện diện ảo và một dấu ấn toàn cầu. Chúng tôi tìm kiếm giá trị lâu dài trong việc tạo ra tương lai giáo dục có ý nghĩa.

WANT TO WORK TOGETHER?